Scales

Notes

Pentatonic


Chords

I - C

ii - Dm

iii - Em

IV - F


V - G

vi - Am

vii° - Bdim


Common Progressions

I

V

vi

IV

I

IV

V

I

vi

IV

V

vi

IV

I

V

I

vi

ii

V

I

iii

IV

V

I

IV

I

V

I

IV

ii

V